Revitalizace Jižní zahrady

Realizace projektu „Sadovnické úpravy vybraných ploch v areálu kláštera Kladruby u Stříbra, část A“.

Informace o projektu

Obnova zahrady proběhla v letech 2013 – 2014 a jejím cílem bylo vytvoření klidové plochy s květnatými lukami, velkým ovocným sadem se starými druhy jabloní, hrušní a třešní a se zákoutími na březích pivovarských rybníků.

Mezi klášterní zahrady, kromě zahrad na rajských dvorech, opatské zahrádky, teras nad říčkou Úhlavkou a lesoparku táhnoucího se k západu, patří také Jižní zahrada.  Rozprostírá se před jižním křídlem Nového konventu, od něhož ji měla oddělovat zdobná barokní zahrádka. Podle popisu z roku 1826, kdy klášter koupil kníže Alfred I. Windischgrätz, byla jednou ze tří ovocných a kuchyňských zahrad v klášteře. 

Svou rozlohou více než 2 ha je Jižní zahrada největší užitkovou plochou v areálu. Svažitý pozemek byl pro snadnější obhospodařování rozčleněný do tří teras a obehnaný po obvodu kamennou zdí, která sbíhá k zahradnímu domku s malou oranžerií.  

Benediktini v Jižní zahradě založili ovocný sad, a jak bývalo běžné, pěstovali pod korunami stromů zeleninu a obilniny. Vysazeny byly stromy vysokokmenné, aby mniši mohli snadněji obhospodařovat lány mezi řadami stromů. Plody a výpěstky tvořily podstatnou součást jídelníčku obyvatel kláštera. 

V roce 1864 zahájil svou činnost pivovar založený knížetem Alfrédem II. Windischgrätz. Z té doby patrně pocházejí i tři rybníky v zahradě, které zřejmě sloužily jako zásobárny ledu. Rybníky napájel vodou potok stékající od Skapců. Stavba dálnice D5 protnula trasu potoka a rybníky zůstaly suché.

Obnova zahrady proběhla v letech 2013 – 2014 a jejím cílem bylo vytvoření klidové plochy s květnatými lukami, velkým ovocným sadem se starými druhy jabloní, hrušní a třešní a se zákoutími na březích pivovarských rybníků.

Jižní zahrada je volně přístupná návštěvníkům od dubna do října.

Sadovnické úpravy vybraných ploch v areálu kláštera Kladruby u Stříbra, část A

Projekt obsahoval sadovnické úpravy jižního (Jižní zahrada) a severního (terasa u kostela) parteru v areálu kláštera Kladruby. V průběhu realizace byly v těchto lokalitách odstraněny nežádoucí dřeviny a porosty, ošetřeny kompozičně významné stromy. Zároveň s tím byla provedena výsadba nových dřevin a regenerace vybraných travnatých ploch spolu se stanovením jejich funkcí. Celkem bylo ošetřeno 20 kusů dřevin, vysazeno 356 kusů nových dřevin a 81 kusů stromů vykáceno.

Cílem projektu bylo na Jižní zahradě vytvořit klidovou plochu s lučními partiemi a ovocným sadem s použitím starých odrůd jabloní, hrušní a třešní. Sad byl založen z vysokokmenů na třech terasách ve východní části parteru. Dna a vybrané břehové části všech tří nádrží Jižní zahrady byly očištěny od náletových dřevin, ponechány zůstaly pouze místy dřeviny na březích s dosadbami kompozičně vhodných domácích stromů. U nádrže 1 byl na jejím dně založen parkový trávník a vytvořena pobytová travnatá plocha.

V prostoru severního parteru - terasy u kostela Nanebevzetí Panny Marie - byly odstraněny nežádoucí jehličnany a na ponechaných dřevinách provedena předepsaná pěstební opatření.

Základní parametry projektu

 • žadatel: Národní památkový ústav
 • identifikační číslo projektu: 16063905
 • stav: udržitelnost projektu
 • doba realizace: 18. 3. 2014 – 31. 5. 2015
 • výdaje projektu: 1 136 444,- Kč 
 • zdroje financování: Evropský fond pro regionální rozvoj 795 510,- Kč (70%), Národní památkový ústav 284 112,- Kč (25%), Státní fond životního prostředí ČR 56 822,- Kč (5%)
 • operační program: Operační program Životní prostředí
 • prioritní osa: 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny
 • primární oblast podpory: 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny  
 • výzva: č. 27 výzva OPŽP
 • projektant: Ing. Tereza Tomanová - Geo Vision, spol. s r. o.
 • technický dozor investora: Ing. Hana Hrdličková
 • zhotovitel: Petr Vykrut, Ostrava - Hrabůvka