Historie v datech

Chronologický přehled dějin kláštera Kladruby.

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

 1115

založení kláštera Vladislavem I.

1115-1219

stavba románského kláštera v několika etapách

1125

uložení ostatků Vladislava I. v kostele Nanebevzetí Panny Marie

1130-1233

stavba románské baziliky ve dvou etapách (druhá začíná 1197)

 1233

vysvěcení klášterního kostela a kaple Všech svatých (za opata Reinhera v přítomnosti Václava I.)

1279

vyplenění kláštera

 1306-1318

oprava kláštera

1350-1360

opravy a úpravy kláštera, zřízení opevnění

1360-1380

zrušení apsid a výstavba gotického závěru kostela

1370

vrcholně gotická přestavba kaple Všech svatých

 1421

dobytí kláštera husity a jeho vyplenění (za opata Martina Bubna)

1435

návrat mnichů do kláštera

1486-1504

oprava kostela (za opata Jana)

 1500

oprava klášterních budov

1504

znovuvysvěcení kostela světícím biskupem Peterem von Krafft z Řezna

1540-1561

oprava kláštera, vznik renesanční části školy

1557

vyplenění kláštera franckými vojáky

1590

velký požár kláštera (mniši ubytováni v Kladrubech)

1598

oprava zaklenutí kostela, oprava klášterních budov, vložení pozdně renesančních kleneb v přízemí školy

 1620

vyplenění kláštera německými vojsky

1624

vyplenění

1641

vyplenění

1641

raně barokní oprava školy, její prodloužení na severní straně

1645

vyplenění

1648

vyplenění

1653

přenesení ostatků Vladislava I. do nového hrobu u oltáře sv. Kříže

1664-1670

raně barokní přestavba starého konventu, úprava sakristie, úprava kaple Všech svatých, zřízení krypty pod sakristií

 1700-1705

novostavba nové prelatury

1705-1708

stavba stájí

1712-1726

přestavba kostela Nanebevzetí Panny Marie Janem Blažejem Santinim Aichelem

14.8.1716

postavena do výklenku na západním průčelí socha Panny Marie

1720

nerealizovaný Santiniho plán na budovu nového konventu (Santini zemřel 1723)

15.9.1726

postavena socha Panny Marie na nový hlavní oltář

15.12.1726

slavnostní vysvěcení kostela

12.4.1728

přenesení ostatků Vladislava I. pod mramorový náhrobek v kněžišti

1728

požár starého konventu a jižního křídla staré prelatury, snesení pater věžičky

1729

zahájení stavby nového konventu zřejmě dle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera

1731

přivezeny z Prahy ostatky sv. Victoriana a sv. Aurelie

1733

dokončení východního křídla nového konventu

1739

dokončena severního a jižního křídla nového konventu  a jeho vysvěcení (13.7. sem uvedeni mniši)

1740

novostavba na místě západního křídla starého konventu

1740-1750

úprava v 1. patře školy (velký sál), stavba zahradnického domku, zřízení barokní zahrady

1775

dokončení výzdoby a výbavy nového konventu, poslední etapa barokní výzdoby kostela

1785

zrušení kláštera Josefem II.

7.4.1786

poslední kněží opustili klášter

1798

 z konventu zřízena vojenská nemocnice

 1800

úprava v 1. patře severní části školy

1802-1818

konvent slouží jako kasárna

1815

při kostele zřízena expositura

1818

přeměna kasáren na invalidovnu

1825

úpravy úřednických bytů v prelatuře

1825

celé panství prodáno knížeti Alfredu I. Windischgrätz

1863-1864

úprava jižního křídla nového konventu na pivovar

1864

úprava dispozice v patře západního křídla (zazdívky, příčky)

1865

poškození fasád kostela

1867-1870

stavba pivovarských sklepů před jižním křídlem nového konventu

1872

zrušení sala terreny a její úprava na dílnu

1872-1873

výstavba humna pivovaru v místě původního rajského dvora, úprava severního křídla nového konventu pro pivovar

1874-1886

úprava krypty na rodinnou hrobku rodu Windischgrätz (zřízení schodiště z kaple Všech svatých, nová klenba krypty, nová podlaha v sakristii)

1874

při kostele zřízena fara

1875

velký požár nového konventu (nejvíce střech)

1878

úprava úřednických bytů v prelatuře

1880

předělení domácí konventní kaple příčkami a stropy na byty

1897

zavedení elektřiny

 1899-1900

úprava východního křídla nového konventu na pivovar

1905

výmalba kostela

1913

výmalba kostela

1933

zrušení pivovaru

1934

oprava kostela

1936

úprava východního křídla nového konventu na knihovnu

1938

oprava střechy klášterního kostela

1938

obsazení kláštera německými vojenskými oddíly

1945

v klášteře ubytován německý štáb generála Weissenbergera

1945

objekt vyvlastněn státem na základě "dekretů prezidenta republiky"

1945

jako správce v klášteře zůstává komorník Aladára Windischgrätz pan Myšák (počátky provázení v kostele)

1946

jednání o přidělení klášterního majetku řádu Benediktinů (Benediktini majetek nepřebrali)

1948

správa Národní kulturní komise v Praze

1953

zpřístupnění kostela veřejnosti - provádí pan František Sysel, správce kláštera

do 1960

využívání některých budov kláštera státním statkem (sklady obilí, ustájení tuberkulózního skotu, kanceláře) a státními lesy (kanceláře)

1960

zrušení okresu Stříbro a vznik Tachovského okresu, reorganizace st. statku a postupná likvidace provozů v objektu kláštera

1967

klášter přechází pod správu Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni

1970

začínají postupné rekonstrukce klášterního areálu

1978-1979

zpřístupnění prostor zimního refektáře, sakristie a ambitové chodby

1979

pietní ošetření 190 ostatků mnichů v rakvích, které byly před 100 lety vystěhovány Alfrédem II.

1991

odcizena socha Panny Marie z kostela

1992

socha Panny Marie nalezena v Plzni, zavěšena ve staré studni

1993

neprošel návrh na zařazení kostela Nanebevzetí Panny Marie mezi stavby světového kulturního dědictví UNESCO

1998

zpřístupnění knihovny rodu Windischgrätz

1998-1999

rekonstrukce vnějšího pláště kostela za přispění programu EU Phare

 2000

otevření unikátní expozice sv. Jana Nepomuckého a reinstalace opatského bytu ve staré prelatuře

2000

začátek spolupráce s Benediktinským arciopatstvím v Břevnově - symbolický "návrat benediktinů"

2002

reinstalace interiéru zimního refektáře

31.8.2003

požár oltáře sv. Benedikta v kostele Nanebevzetí Panny Marie 

2004

začátek oprav a obnovy střech  nového konventu (jižního, západního a severního křídla) z prostředků Ministerstva kultury

2006

oprava krovu a krytiny latinské školy z programu PZAD

2006

dokončení oprav a obnovy střech nového konventu

2007

začátek oprav fasád rajského dvora nového konventu

27.10.2009

podání žádosti o podporu z IOP pro projekt "Klášter Kladruby - památkový objekt a živá kultura"

11.5.2010

zamítnutí žádosti projektu "Klášter Kladruby - památkový objekt a živá kultura" z důvodu nedostatku financí v programu

2010

začátek oprav fasády hlavního východního průčelí nového konventu

14.7.2011

podání žádosti o podporu z OPŽP na projekt "Sadovnické úpravy vybraných ploch v areálu kláštera Kladruby u Stříbra, část A"

2011

dokončení oprav fasád rajského dvora nového konventu a hlavního východního průčelí

2014

 dokončení projektu "Sadovnické úpravy vybraných ploch v areálu kláštera Kladruby u Stříbra, část A", jehož součástí byla i revitalizace Jižní zahrady kláštera

2015

 oslavy výročí 900 let od založení kláštera Kladruby (celosezónní slevová akce "Založení 1115" pro návštěvníky, kteří mají trvalé bydliště v obcích historicky spjatých se založením kláštera; uskutečnění vědecké konference "900 let kláštera v Kladrubech"; zapojení do projektu Plzeň 2015 - Evropské hlavní město kultury - festival 9 týdnů baroka; nové kulturní a společenské akce pro návštěvníky (mimořádné prohlídky "Monastýrování" a "Víme, kudy chodíme...", Tanec Praha v Kladrubech, Svatohubertská mše) a další

03.2015  navrácení Santiniho mariánské koruny na hlavní oltář
1.5.2015

 zpřístupnění revitalizované Jižní zahrady veřejnosti

31.3.2016  podání žádosti o podporu do 13. výzvy IROP - Revitalizace vybraných památek - SC 3.1. na projekt "Klášter Kladruby - Život v řádu"
10.7.2017  podepsáno Rozhodnutí ministra kultury o poskytnutí dotace pro projekt NKP Klášter Kladruby - Život v řádu, začíná realizace projektu - více informací zde
10.2019-02.2020  stěhování soch M. B. Brauna z ambitové chodby na zámek Valeč, zajišťoval Mgr. Martin Široký, akademický sochař a restaurátor
12.8.2020  slavnostní zahájení stavební části projektu "Klášter Kladruby - Život v řádu"