Knihy o historii kláštera

Publikace, které doporučujeme.

Kladrubský klášter 1115–1421. Osídlení – architektura – artefakty

autor: doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D.

Kniha shrnuje výsledky desetiletého archeologického výzkumu benediktýnského kláštera v Kladrubech, jedné z nejvýznamnějších církevních institucí ve středověkých Čechách. Především na základě výpovědi artefaktů se práce pokouší postihnout vývoj sociálního působení této instituce v období přeměny středověké společnosti ve 12. - 14. století. Pozornost je věnována zejména vývoji architektury, prostorového uspořádání a stavební činnosti kláštera, dokladům každodenního života, pohřbívání a klášterní doméně.

Kniha je k dostání přímo v klášteře Kladruby v pokladně objektu nebo zde.

 

 

Citace: NOVÁČEK, K. Kladrubský klášter 1115 - 1421 : osídlení - architektura - artefakty. 1. vyd. Plzeň: Scriptorium, 2010, 373 s. ISBN: 978-80-87271-18-6

 

Rušení klášterů na Plzeňsku. Kladruby, Plasy a Chotěšov v době josefínských reforem

autor: Mgr. Jakub Krček

Kniha pojednává o josefínském rušení klášterů na území Plzeňského regionu. V centru pozornosti stojí významné řeholní domy v Kladrubech, Plasích a Chotěšově, stručné kapitoly jsou věnovány též městským a menším venkovským klášterům (Plzeň, Stříbro, Štěnovice). Důraz je kladen na samotný průběh rušení, dále na osudy klášterních budov a posledních řeholních komunit, významný prostor je věnován inventářům vybavení, které zajímavě ilustrují každodenní život v barokních klášterech. Kniha je opatřena poznámkovým aparátem, seznamem pramenů a literatury, rejstříky, anglickým a německým resumé. Obsahuje černobílé i barevné ilustrace.

Kniha je k dostání přímo v klášteře Kladruby v pokladně objektu, nebo je možné ji objednat na objednavky@vyd.zcu.cz nebo ji zakoupit zde.

 
Citace: Krček, Jakub. Rušení klášterů na Plzeňsku: Kladruby, Plasy a Chotěšov v době josefínských reforem. Vyd. 1. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2013. 193 s. ISBN 978-80-261-0250-2

 

Devět století kláštera v Kladrubech 1115-2015

editoři: doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D., PhDr. Miroslava Kubatová Pitrová, Ph.D.

Devítisetleté jubileum založení kláštera v roce 2015 nabídlo vhodnou příležitost k první bilanci aktuálního stavu výzkumu Kladrub v kontextu benediktinské řádové historie a dějin západních Čech. Konference, kterou 22. a 23. června 2015 zorganizoval Národní památkový ústav - územní památková správa v Českých Budějovicích ve spolupráci s Centrem medievistických studií v Praze a se Západočeskou univerzitou v Plzni, byla motivována snahou využít jubilea k částečnému splacení, nebo alespoň zmapování, dluhu v poznání historického a uměleckého významu kláštera. Z více než dvacítky, tématem i záběrem velmi rozmanitých příspěvků, které v průběhu konference zazněly, tvoří většina stavební materiál této kolektivní monografie. Kniha je opatřena poznámkovým aparátem, seznamem pramenů a literatury, rejstříky, německým resumé. Obsahuje černobílé i barevné ilustrace.

Kniha je pro knihovny a odborné instituce k dostání přímo v klášteře Kladruby v pokladně objektu.

Editoři: Nováček, Karel; Kubatová Pitrová, Miroslava. Devět století kláštera v Kladrubech 1115-2015. Vyd. 1. České Budějovice: Národní památkový ústav - územní památková správa v Českých Budějovicích, 2017. 408 s. ISBN 978-80-87890-28-8.